Woordenlijst

Spring direct naar: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

A Vertaling
abbreviate afkorten
abort afbreken
aborting stoppen
about over ...
absent afwezig, niet voorkomend
accept accepteren; accept only <x>: slechts <x> toestaan
access toegang[zn], benaderen[ww]; access denied: geen toegang; access time: toegangstijd
access key toegangstoets
account account
action actie, bewerking
actual werkelijk
adaptor adapter, uitbreidingskaart
add optellen, toevoegen (=add to)
address adres[zn], aanspreken[ww]
adjust aanpassen
adjustable instelbaar
affect beïnvloeden
alias alias
align uitlijnen
allocate reserveren
allow toestaan (causaal), mogelijk maken (consecutief)
alter veranderen
alternate (af-) wisselen
alternative key alternatieve toets
ambiguous dubbelzinnig
ancestor voorouder
anchor verwijzing[zn], koppelen[ww]
animated bewegend
append achteraan toevoegen
application toepassing
apply toepassen
appropriate passend
arbitrary willekeurig
archive archief
argument argument v.e. optie/programma, parameter v.e. functie
armor beveiliging
array lijst
ascending stijgend, oplopend
aspect ratio beeldverhouding
assertion assertion failed: bewering onjuist
assign toekennen
assignment toekenning
at sign apenstaartje ('@')
at sign (@) apenstaartje
atime toegangstijd
attach bijvoegen
attachment bijvoegsel
attempt proberen[ww], poging[zn]
attribute toewijzen aan[ww], attribuut[zn]
authenticate authenticeren
authentication authenticatie
authorisation autorisatie (zonder 'h'!)
authoritative gezaghebbend
authorization autorisatie (zonder 'h'!)
authorize autoriseren
authorized gemachtigd; "not authorized" = "niet gemachtigd"
auto crypto automatische versleuteling
auto-detect automatisch detecteren
autocompletion automatische aanvulling
availability beschikbaarheid
available beschikbaar
B Vertaling
backend backend
backquote aanhalingsteken openen ('`')
backslash backslash
backspace backspace
backup reservekopieën bewaren[ww], reservekopie, back-up[zn]
backup diskette reservediskette
bad verkeerd, onbekend, onjuist
banner advertentie, banner
bar balk; bar (zie foo); verticale streep ('|')
base grondtal; basis
batch automatisch, op de achtergrond, batch(bestand)
behavior gedrag
binary binair
bit bit; beetje
blank spatie[zn], leeg[bn]
block special file blokapparaatbestand
blockquote blok aanhaling
boot opstarten
bootloader bootloader, opstartprogramma
border omranding
brace accolade ('{' of '}')
bracket vierkante haak ('[' of ']')
break scheiden, afbreken[ww]; scheiding[zn]
breakpoint breekpunt
brightness helderheid
broadcast uitzenden; broadcast address: verzendadres
browse bladeren
buffer bufferen[ww], een stuk geheugen, buffer[zn]
bug bug, (programmeer)fout
build compileren, bouwen
built-in ingebouwd
button knop
byte byte
C Vertaling
cache cache (of zie buffer)
cancel annuleren/afbreken
canonical gebruikelijk
capitals lock caps lock, hoofdlettertoets
caption bijschrift
capture vastleggen
caret dakje ('^')
carriage return return, enter
cartridge cartridge, inktpatroon
case geval; upper/lower case: hoofd-/kleine letter; `ignore case': hoofd-/kleine letters negeren
case sensitive hoofdlettergevoelig
catch afvangen
cd-rom / cd-rewriter cdrom-drive / cd-brander, cd-rewriter
cell cel, vakje
certificate certificaat
certificates certificaten
chain ketting, opeenvolging; samenvoegen[ww]
char special file byteapparaatbestand
character (letter)teken
character encoding tekensetcodering
character set tekenset
chat chatten
checkbox keuzevakje
checksum controlesom
child dochter, onderliggend
circular circulair
class klasse
clear leegmaken, wissen
client cliënt
clipboard klembord
clobber overschrijven
clock frequency klokfrequentie, kloksnelheid
collate sorteren
colon dubbele punt (':')
color kleur
colorization gebruik van kleur
column kolom
comma komma
command commando, evt. opdracht
command line commandoregel
comment commentaar
compatible compatibel, passend
compile vertalen, samenstellen (meerdere elementen naar een geheel), compileren (van broncode)
compiler compiler
complete aanvullen/voltooien (evt. invullen (van formulier))[ww], volledig[bn]
completed voltooid
completion voltooiïng
compliant voldoend aan
compose opstellen
compress inpakken, comprimeren
compression compressie
computer computer
concatenate samenvoegen
condition voorwaarde
configuration instelling(en)
configure configureren/instellen
conflict tegenstrijdig zijn met[ww], conflict[zn]
connect verbinden
connection verbinding
consecutive opeenvolgend
consist of bestaan uit
console commandoregel, terminal, bedieningspaneel
construct opbouwen
constructor (programmeertechnisch) constructor
content inhoud, documenten
contents inhoud, inhoudsopgave
context context
continue doorgaan
contributors medewerkers
control controle, besturing
control character besturingsteken
control key controltoets
convert converteren
copy kopiëren[ww], kopie[zn]
copyright auteursrecht(zn); copyright (c) xxx: copyright
core core dump: geheugendump
correspond overeenkomen
corresponding overeenkomende, bijbehorende
corrupt bederven[ww], met fouten[bn]
corrupted beschadigd
count tellen[ww], aantal[zn]
cpu, central processor
create aanmaken
credential indentificatie
credit krediet
critical kritiek
ctime aanmaaktijd
current huidig
cursor cursor
cursor keys pijltoetsen
custom aangepast
cut knippen, afkappen (zie truncate)
cyclic cyclisch
cyrillic cyrillisch
D Vertaling
dash liggend streepje ('-')
data gegevens
database database
deadlock patstelling
debug debug information: afluistermeldingen
debugger debugger
dec dec (=december), decimaal
decimal decimaal
declaration declaratie
declare declareren
decline afnemen; bedanken (voor een uitnodiging)
decode decoderen
decrease afnemen
decrement verminderen[ww], vermindering[zn]
decrypt ontsleutelen
decryption ontsleuteling
default standaard
defer uitstellen
define definiëren
definition definitie
defunct gestopt
delay vertraging
delete wissen
delete key wistoets, delete-toets
delimiter scheidingsteken
deny ontkennen, ontzeggen; access denied: geen toegang
department afdeling, departement
dependency afhankelijkheid
deprecate afkeuren
descend afdalen
descending aflopend
description omschrijving
descriptor indicator
desktop bureaublad
destination bestemming
detached losgemaakt
detect detecteren, ontdekken
development ontwikkeling
device apparaat
differ verschillen
digest verzameling
digit cijfer
dip sw (dual in-line package) dipswitch
directive stuurcommando, opdracht
directory map
disable uitzetten, niet gebruiken
disassemble disassembleren, ontleden
discard verwerpen
disk (=disc): schijf
disk drive schijfstation
disk label schijfnaam
disk operating system besturingssysteem
diskette diskette
displace verschuiven, verplaatsen
display laten zien[ww], scherm[zn]
distinguish onderscheiden
distinguished onderscheiden
divert uit elkaar lopen, omleiden
divide delen (rekenkundige operatie), verdelen
dock docken, verankeren ?!!
document document
domain domein
dot punt
down verbroken (van verbinding), uitgeschakeld
downgrade degraderen, downgraden
download downloaden
download key downloadknop
drive station
drive letter driveletter, stationsletter
driver stuurprogramma
drop-down menu keuzelijst
dtp, desktop publishing desktop publishing
dump dumpen[ww]
duplicate dupliceren[ww], duplicaat[zn], dubbel[bn]
dynamic dynamisch
E Vertaling
e-commerce e-commerce, e-handel
e.g. bijvoorbeeld
echo schrijven[ww]
edit bewerken
editor editor, bewerker; uitgever
eject uitwerpen
ellipsis ellipsis, weglating
email e-mail
email address e-mailadres (aan elkaar)
email message e-mailbericht (aan elkaar)
email, e-mail, E-mail e-mail
embed inbedden
emoticon emoticon, smiley
emulate emuleren
enable aanzetten, gebruiken
encode coderen
encrypt versleutelen
encryption versleuteling
end key end-toets
english Engels
enter invoeren
enter key entertoets
entry item (evt. ingang)
enumerate nummeren, opnoemen
environment omgeving
eof bestandseinde
epoch periode
equal gelijk; equals: is gelijk aan; equal sign: is-gelijk teken ('=')
erase wissen
error fout
error message foutmelding
escape escape sequence/character: stuurcode; escape key: Esc toets
escape key escapetoets
evaluate evalueren, berekenen
event evenement, gebeurtenis
example voorbeeld
exceed overschrijden; exceeded: `xxx [level] exceeded': `te veel xxx'; quota exceeded: te veel schijfruimte in gebruik
exception uitzondering
exchange uitwisselen
exclude uitsluiten
executable uitvoerbaar, uitvoerbaar bestand, uitvoerbaar programma
execute uitvoeren
exist bestaan
exit beëindigen
expand uitbreiden, (haakjes e.d.) wegwerken
expect verwachten
expire verlopen
explorer verkenner
export exporteren
expression uitdrukking
extension extensie(bestand), uitbreiding
extract extraheren, uitpakken
F Vertaling
fail mislukken
false onwaar (logisch), verkeerd
fancy elegant
faq veelgestelde vragen(-lijst)
fatal fataal
fault defect, fout (erger dan error); segmentation fault: segmentoverschrijding
feature functie, mogelijkheid
field veld, kolom
fifo fifo
file bestand; file descriptor: bestandsindicator
file name bestandsnaam
file server fileserver, bestandsserver
filesystem bestandssysteem
filing cabinet archief
fill (op)vullen
filter filter
find zoeken
finish voltooien
finished voltooid
fitness geschiktheid
fix repareren
flag vlag, optie
flatbedscanner vlakbedscanner
float zweven[ww], (datatype) float[zn], drijvende komma
floppy diskette
flush doorspoelen
focus focus
folder map
follow volgen
font lettertype
font size tekengrootte (archaïsch: korpsgrootte)
foo foo / bla
footer onderregel
footnote voetnoot
force forceren
foreign vreemd
fork een nieuw proces beginnen
form feed pagina-einde (stuurteken)
format bestandssysteem aanmaken(ww, bij schijven), opmaken(ww, bij tekst), opmaak(znw, v.e. boodschap), formaat(znw, v.e. bestand)
foul up bederven
frame frame, kader, raam (zie window)
free vrijgeven[ww], vrij[bn]
frontend frontend
fullscreen volledig scherm
function functie (alle bet.)
function key functietoets
fuzzy wazig, vaag, onduidelijk
G Vertaling
gallery galerij
garbage rommel, onzin
general algemeen
generate genereren
generic algemeen
gid groepnummer
grammar grammatica
graphics grafische voorstelling, grafische modus
group groep
grovel doorspitten
H Vertaling
hacker kwaadwillende indringer; klassieke betekenis: bevlogen, creatief programmeur, probleemoplosser
halt stoppen[ww]
ham (tegenhanger van spam): onterecht als ongewenste reclame geclassificeerde e-mail
handle behandelen[ww]
handler verwerker
hang up ophangen[ww];
hangup ophangen
hard disk harde schijf, harddisk
hard link harde koppeling
hardware apparatuur
hash frommelen[ww], hekje ('#') [zn]; hash table: frommeltabel
header kop
help helpen[ww], hulp[zn]
hex hexadecimaal
hidden verborgen
hidden file verborgen bestand
highlight oplichten, markeren, accentueren
history geschiedenis, commando-logbestand (bash)
home thuis, persoonlijk
home / start page startpagina, beginpagina
home directory persoonlijke map
home key home-toets
homepage homepage, thuispagina, webstek (vlaams)
host host, computer, server
hostname computernaam, hostnaam
hue tint, nuance, nuancering
human readable leesbaar
hypertext hypertekst
I Vertaling
icon pictogram
iconify minimaliseren
identical identiek
identifier (variabele-)naam
idle inactief, inactiviteits-
ignore negeren
illegal ongeldig
image afbeelding
image morphing grafische overgang
implement xx not implemented: xx is niet ingeprogrammeerd; implementation: uitvoering
implicit impliciet
import importeren
inbox postvak in
inch inch, duim
incidence vóórkomen
include opnemen, insluiten[ww]
incomplete incompleet
inconsistent niet samenhangend
increase toenemen
increment ophogen[ww], ophoging[zn]
indent inspringen
index index
info info (programma), informatie
initial begin-
inkjet printer inkjetprinter
inode inode
input invoeren[ww], invoer[zn]
insert tussenvoegen[ww], (=insert key) Insert toets [zn]
insert key invoegtoets
install installeren
instance instantie, realisatie
int (=integer): geheel getal
integer geheel getal
intercept ondervangen
interface interface
internal intern
internet internet
internet provider internetprovider
interpret interpreteren
interrupt onderbreken[ww], interrupt[zn]
invalid ongeldig
invisible onzichtbaar
invoke aanroepen
ioctl ioctl
italic cursief
item item
iteration iteratie, herhaling
J Vertaling
job opdracht
join samenvoegen
jumper brugje, jumper
junk troep, onzin
justify uitlijnen (van tekst), rechtvaardigen
K Vertaling
kernel kernel
key sleutel, toets
key binding sneltoets
keyboard toetsenbord
keymap toetsenbordindeling
keyword trefwoord
kill doden
L Vertaling
label label[zn]; v. opschrift voorzien[ww]
lambda lambda (lisp)
landscape landschap, liggend (bij afdrukken)
language taal
layout opmaak, layout
leading voor(af)gaand
led, light-emitting diode led, lichtgevende diode
length lengte
letter letter, teken; brief
letter key lettertoets, tekentoets
level niveau
levels of includes geneste includes
library bibliotheek
license licentie
lime felgroen
line lijn (grafisch), regel (tekst); line width: lijndikte (grafisch), regellengte (tekst)
link linken(ww, deel v.h. compileerproces), koppelen(ww, bestand), koppeling[zn]
link location doeladres
lisp lisp
list tonen[ww], lijst[zn]
load laden[ww], belasting[zn]; load average; gemiddelde (systeem-)belasting
loadtime laadtijd
local lokaal
locale (taal-)gebied, taaldefinitie
localisation lokalisatie
location locatie (geen lokatie)
lock vergrendelen[ww], afsluiten[ww], slot[zn]
log in aanmelden
log out afmelden
login (=log in): aanmelden (oud: inloggen)
logout (=log out): afmelden (oud: uitloggen)
lookup (=look up): opzoeken
loop lus
luminosity lichtgevend vermogen, lichtsterkte
M Vertaling
machine machine, computer
macro macro
mail via e-mail versturen[ww], e-mail[zn]
mailbox postvak
maintainer onderhouder (vaak kan: auteur)
maintenance onderhoud
major groot, belangrijk(ste)
major device number hoofdapparaatnummer
malformed ongeldig, verkeerd formaat
mandatory verplicht
map kaart, plattegrond[zn]; zoeken bij, omzetten naar[ww]
margin kantlijn
mark markeren[ww], markering[zn]; marker; markering
match vergelijken[ww], overeenkomst[zn]
matrix printer matrixprinter, naaldprinter
maximize maximaliseren
media media
meeting bijeenkomst
member lid
memory geheugen
memory {exhausted,full,...} geheugen vol/geen geheugen meer beschikbaar (afh. v. Engelse toonzetting)
menu menu
merchantability verkoopbaarheid
merge samenvoegen
message melding
meta meta
method methode (alle bet.)
microchip microchip
minimize minimaliseren
minor device number subapparaatnummer
mirror (bijv. v.e. site) mirror, kopie, alternatieve bron; in RAID-terminologie: reservekopie
mirroring (bijv. v.e. site) kopiëren
miscellaneous diversen
missing ontbrekend
mode modus
modem modem
modify veranderen
modus modus
monitor / screen beelscherm
motherboard moederbord
mount aankoppelen; mount point: aankoppelpunt (oud: aanhechten, hechtpunt)
mount point aankoppelpunt
mouse muis
mouse pad muismat
mouse wheel muiswiel
move verplaatsen
multi multi-
mutually wederzijds
mutually exclusive wederzijds uitgesloten
N Vertaling
name naam
nameserver nameserver
national nationaal, landelijk
native eigen, landseigen
negation ontkenning, tegengestelde
negative negatief
nest nesten
network netwerk
newline regeleinde
next volgende
nick bijnaam, alias
node node
none geen
notation notatie
note let op, merk op
notice opmerking
notify aankondigen, berichten [ww]
null leeg, null character: nulteken
number getal, nummer(indien sequentieel)
number key cijfertoets
numeric numeriek
O Vertaling
object object
obscure obscuur, verborgen, onduidelijk
obsolete verouderd
obstack objectstapel
obtain verkrijgen
occur vóórkomen
oct oct (=october), octaal
offset plaats (in bestand, geheugen)
omit weglaten
opcode opcode, instructie-code
open openen[ww], open[bv]
operand operand
operating system besturingssysteem
operation aktie
operator operator (rekenkundig etc.)
option optie
optional optioneel
order volgorde, (soms richting)
outbox postvak uit
output schrijven[ww], uitvoer[zn]
overflow overschrijding, ook afhankelijk van context; "stack overflow" = "overloop van de/een stack"
override overschrijven, vervangen
overrun overloop
overwrite overschrijven
owner eigenaar
P Vertaling
package pakket
packman packman
pad opvullen
padding opvulling
page pagina
page down volgende, volgende scherm
page up vorige, vorig scherm
pager pager; semafoon
paginate opmaken, pagineren, geschikt maken voor afdrukken
panic "Paniek"; gebruik ervan afhankelijk van context: bijv. "panic button" = "noodknop"
paragraph alinea
parallel parallel
parameter parameter
parent moeder; parent directory: bovenliggende map
parent directory bovenliggende map
parenthesis haakje ('(' of ')')
parity pariteit
parse ontleden; parse error: ontleedfout; soms is de term "verwerken" begrijpelijker
parser parser, ontleder
partition partitioneren[ww], partitie[zn]
pass meegeven aan[ww]
password wachtwoord
paste plakken
path pad
pattern patroon
peer connection reset by peer: verbinding verbroken door invloed van buitenaf
pending in behandeling, bezig
perform uitvoeren
performance prestatie(s); performance penalty: aanslag op de prestaties
period punt ('.'), periode
permission ... with permission
permissions toegangsrechten
persistent blijvend
photo foto
pid procesnummer
pipe doorsluizen[ww], pijp[zn]
pixel pixel, beeldpunt
placeholder plaatshouder
please a.u.b. (meestal weglaten)
plus plus, plusteken ('+')
pointer wijzer
policy beleid
port geschikt maken voor een bepaalde architectuur[ww], poort[zn]
portable overdraagbaar
portmapper portmapper
portrait staand (van papier bij afdrukken), portret
position positie
positive positief
post posten (v.e. bericht); na-
post processing nabewerking
postfix achtervoegsel
postscript postscript; naschrift
precede voor(af)gaan
precedence voorrang
predicate predikaat, eigenschap
preference voorkeur
preferences voorkeuren, (persoonlijke) instellingen
prefix voorvoegsel
premature voorbarig
prepend voorvoegen
preserve behouden
press druk op
pretty-print mooi afdrukken
preview voorbeeldweergave
previous voorafgaande
print afdrukken
print screen schermafdruk(knop)
printer printer
priority voorrang
private persoonlijk, privaat
procedure functie (programmeertechnisch)
process behandelen[ww], proces[zn]; processing xxx: bezig met xxx
processor processor (=CPU)
profile de (uitvoer-)tijd meten[ww], gebruikersinstellingen[zn]
program programma
progress voortgang
promise beloven[ww], belofte[zn]
prompt vragen[ww], prompt[zn]
properties eigenschappen
property eigenschap
protected afgeschermd, beveiligd
protocol protocol
provide aanbieden, voorzien in
public algemeen
publish publiceren
purge opruimen
Q Vertaling
qualifier bepaling
query verzoek[zn], verzoeken, opvragen, aanvragen[ww]
queue (wacht-)rij
quit afsluiten
quota (=disk quota) hoeveelheid beschikbare schijfruimte
quote aanhalingsteken (''' of '"'), citaat
R Vertaling
radio button keuzerondje
radix radix, grondtal
random willekeurig
random access memory RAM-geheugen
range bereik
rank graad, stand
rate snelheid, ratio
raw ruw
re- her-, opnieuw -
read lezen
readonly alleen-lezen (mag losser vertaald worden)
real (datatype) real[zn], werkelijk[bn]
realm gebied
reap oogsten
receive ontvangen
recipient ontvanger
recognize herkennen, unrecognized: onbekend
record structuur, record, opname[zn]; opnemen[ww]
recursion recursie
recursively recursief
recycle bin prullenbak
redirect omleiden[ww], omleiding[zn]
reference verwijzing, cross-~: verwijzing, de~: verwijzing, back-~: terugverwijzing
refresh vernieuwen
refuse weigeren
regexp reguliere expressie
region gebied
register registreren[ww], register(-variabele) [zn]
regular regulier
regular expression reguliere expressie
rehash herfrommelen
reject verwerpen
release uitgave[zn]; uitgeven, vrijgeven[ww]
release notes opmerkingen bij deze uitgave
remote ver, tele-, op afstand, op een/de andere computer
remove verwijderen
rename hernoemen
render weergave opbouwen, weergeven
repeat herhalen
replace vervangen
replicate kopiëren
reply beantwoorden[ww], antwoord[zn]
report rapporteren/melden
request vragen om[ww], aanvraag[zn]
require vereisen
reset opnieuw instellen
resolve oplossen (bijv. v. conflict), opzoeken
resolve hostname hostnaam opzoeken
resource hulpbron
response antwoord, reactie
restrict beperken
restricted verboden, beperkt
result resultaat, antwoord
resume hervatten
retain aanhouden
retrieve opzoeken, halen uit
return terugkeren[ww], Return- of Enter-toets of -teken [zn]
return receipt ontvangstbevestiging
reverse ongedaan maken, omkeren
revert terug naar, terugzetten
revived opnieuw tot leven gebracht
revoke herroepen
rewind terugspoelen
rewritable cd-rom herbeschrijfbare cdrom
rich text opgemaakte tekst
root hoofdmap, systeembeheerder
row rij
rule (grammaticale) regel, (=ruler) lijn
run uitvoeren[ww], doorloop[zn]
S Vertaling
sample voorbeeld, monster
saturation verzadiging
save opslaan
scan scannen; zoeken
scanner (lexicografisch, ihb flex) inleesfunctie; scanner
score score; partituur (v. muziek)
screen scherm
screensaver schermbeveiliging
screenshot schermafbeelding
script script
scroll schuiven[ww], schuif-[bn]
scrollbar schuifbalk
search zoeken
search engine zoekmachine
search path zoekpad
section sectie
seed beginwaarde (v. willekeurige getallenreeks)
seek seek on <stroom>: <stroom> positioneren
seek to gaan naar
select selecteren, markeren
semicolon puntkomma (';')
send zenden, verzenden(bij e-mail e.d.)
separate scheiden[ww], afzonderlijk[bn]
separator scheidingsteken
sequence reeks
sequential opeenvolgend
serif schreef; sans serif: zonder schreef
server server
service dienst, voorziening
session sessie
set set, verzameling[zn]; instellen[ww]
setting instelling
setup instellen, opzetten
share delen
shared gedeeld
shell shell
shift shift(toets), opschuiven
shift key shifttoets
ship vrijgeven, uitgeven, beschikbaar stellen
shortcut sneltoets
show tonen
shuffle willekeurige volgorde
sign ondertekenen
signal signaal
signature ondertekening
signed ondertekend
similar gelijksoortig
simply eenvoudig (niet: simpel)
size grootte, afmeting
size-based op grootte
skeleton raamwerk, skelet
skew schuintrekken
skip overslaan
slanted hellend
slash slash
slice snede
slot lege/open plaats
smiley emoticon, smiley
smoke roken
snapshot schermafdruk
socket socket
software programmatuur
sort sorteren; sort key: sorteersleutel
sound card geluidskaart
source bron(-code)
space spatie(toets, teken), ruimte (ergens tussen), witruimte
space bar spatiebalk
spam ongewenste reclame, ongewenste e-mail
sparse schaars
spawn voortbrengen
special characters speciale tekens (soms ook diakritische tekens)
special file apparaatbestand
specific bepaalde (a specific application: een bepaalde toepassing)
specification specificatie
specified opgegeven
specifier aanduiding
specify aangeven, opgeven
spelling checker spellingcontrole
spool mail spool: map met e-mail; print spool: map met printopdrachten
spreadsheet rekenblad
squeeze squeeze blanks: meerdere spaties vervangen door één
stack stapel
stacking stapeling
stale verouderd
starting begin-
stat cannot stat <bestand>: kan de status van <bestand> niet opvragen
static statisch, blijvend
status status
stderr standaard foutuitvoer
stdin standaard invoer
stdio standaard in- en uitvoer
stdout standaard uitvoer
stop stoppen
story verhaal
stream stroom
string letter- of tekenreeks (-rij)
strip strippen
struct structuur
style sheet stijlblad
subscribe inschrijven, aanmelden
subscript index
substitution vervanging
substring deelreeks
success succes
suffix achtervoegsel
suggest aanbevelen, suggereren
super user systeembeheerder
superblock superblok
superfluous overbodig
superscript superscript
support ondersteuning
suppress onderdrukken
suspend uitstellen
sustain aanhouden
swallowed ingebed, opgenomen
swap omkeren[ww], swap[zn]; swap file/disk: wisselbestand/-schijf
symbol symbool, teken
symbolic link symbolische koppeling
symlink (=symbolic link): symbolische koppeling
sync (=synchronize): synchroniseren
syntax syntaxis, schrijfwijze
syntax error syntaxisfout
syntax highlighting accentuering
system systeem
system call systeemfunctie, systeemaanroep
system disk systeemschijf
T Vertaling
tab tab; tab width: tablengte
tab key tabtoets, tabulatortoets
table tabel
table of contents inhoudsopgave
tabulator key tabtoets, tabulatortoets
tag merk(teken), tag, element (in HTML)
tape band
tarball tar-archief
target doel
template sjabloon[ww], model-[bn]
temporary tijdelijk
term term, tijdsbestek
terminal terminal
terminate afsluiten (alle bet.)
text tekst
text editor teksteditor
theme thema, stijl
thread thread (in programmeren); discussie (serie e-mailberichten over bep. onderwerp)
threshold drempel(-waarde)
thumbnail miniatuurvoorbeeld, voorbeeld
tilde ('~') tilde
timed out (bijv. van verbinding:) ... kwam niet tot stand binnen de tijdslimiet
timeout tijdslimiet, verlooptijd
timestamp tijd
timezone tijdzone
title titel
to boot opstarten
to browse bladeren
to copy kopiëren
to save opslaan
to upgrade, to refresh bijwerken, vernieuwen
toc (=table of contents): inhoudsopgave
token (lexicografisch) eenheid, woord
toolbar werkbalk
tools hulpmiddelen
tooltip tekstballon, hulpballon
trace volgen
track spoor[zn], volgen[ww]
traditional traditioneel, gebruikelijk
trailing achter(af)komend
transfer overdracht
transient tijdelijk
transmission transmissie
transparent transparant, doorschijnend
trap afvangen[ww]
trashcan prullenbak
tray vak, systeemvak
truncate afkappen (zie cut)
trust vertrouwen
tty terminal
tutorial handleiding, inleiding; hulptekst
type typen[ww], type, soort[zn]
types typen[meerv. van type]
U Vertaling
uid gebruikersnummer
unary unair
unbalanced ongebalanceerd
unclutter opruimen
uncompress uitpakken, decomprimeren (oud)
underflow onderloop
underscore laag liggend streepje ('_')
undo ongedaan maken
unexpected onverwacht
unified samengevoegd
unify samenvoegen
union (als struct) vereniging
unknown onbekend
unlink ontkoppelen, losmaken
unlock losmaken[ww], ontsluiten[ww]
unmatched niet overeenkomend; onovertroffen
unmatched xxx xxx komt niet overeen
unmount (v.e. bestandssysteem) afkoppelen, (oud: losmaken)
unrecognized niet herkende, onbekend
unsigned positief (van integer); niet ondertekend (van e-mail)
unsubscribe opzeggen, afmelden
untitled naamloos
up-to-date bijgewerkt, up-to-date
update bijwerken[ww]
upgrade opwaarderen[ww], nieuwere versie
upload uploaden
usage gebruik; `usage: xxx' : `aanroep: xxx'
user gebruiker
user friendly gebruikersvriendelijk (let op: niet: gebruiksvriendelijk)
username gebruikersnaam
V Vertaling
valid geldig
value waarde
variable variabele[zn], wisselend[bn]
vector vector
verbatim letterlijk
verbose veel informatie geven
verify controleren
version versie
videoboard grafische kaart
view weergeven, tonen (tonen heeft de voorkeur)
violation schending
virtual virtueel
volatile vluchtig
volume deel; multi volume: meerdelig
volume label schijfnaam
W Vertaling
wallet portefeuille
warning let op, waarschuwing(preventief); warning-: waarschuwings-
warp verspringen
warranty garantie
weak kwetsbaar, zwak
web portal webportaal
web site website, webstek, webpagina, internetpagina
weird merkwaardig, vreemd
what's related verwante onderwerpen, zie ook
whitespace witruimte
widget widget, onderdeel, element (v.e. grafische interface)
width breedte
wildcard jokerteken
window venster
window manager windowmanager
wizard assistent
word woord(alle bet.)
word wrap regels afbreken
workspace werkruimte
world wide web wereldwijde web
wrap doorlopen, afbreken (van regels)
wrap around doorlopen, terugkomen
write schrijven
write protected tegen schrijven beveiligd
write-protection schrijfbeveiliging
Y Vertaling
yellow pages Gouden Gids
yield opleveren
Z Vertaling
zero met nultekens vullen[ww], nul[zn]